SHIPFUNK LOGISTIIKKAPALVELUN
YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO

Näitä Shipfunk Oy:n (”Palveluntarjoaja”) yleisiä sopimusehtoja (”Palveluehdot”) sovelletaan Palveluntarjoajan asiakkailleen (”Asiakas”) toimittamiin, jäljempänä määriteltyihin palveluihin siltä osin kuin osapuolten välillä ei ole kirjallisesti toisin sovittu. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti tai Palvelussa 30 päivää aiemmin. Muutokset, jotka eivät vaikuta asiakkaan asemaa heikentävästi voidaan toteuttaa ilman 30 päivän ilmoitusajan noudattamista. Viimeisin versio sopimusehdoista löytyy shipfunk.com –sivustolta.

2. PALVELUN MÄÄRITELMÄ

Palvelun kohde on Shipfunk Logistiikkapalvelu (”Palvelu”), joka mahdollistaa Palveluntarjoajan määrittämien kuljetusyhtiöiden sekä verkkokauppa-alustojen välisen integraation, lähetykset käyttäen eri kuljetusyhtiöitä sekä kaikki muut Shipfunkin verkkokaupalle tuottamat palvelut. Palvelu tai osa palvelusta voidaan tuottaa Palveluntarjoajan tai Asiakkaan itse neuvottelemin kuljetussopimuksin Palveluntarjoajan toteuttamien valmiiden kuljetusyhtiöintegraatioiden mukaisesti. Palvelun kautta esitetyt tiedot (hinta, aika, toimitustapa) ovat aina ns. arvioita ja perustuvat parhaaseen arvioon annettujen tietojen pohjalta. Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan ja käyttämiensä kuljetusyhtiöiden sopimus-, palvelu- ja toimitusehtoja sekä kuljetusyhtiöiden rajoitteita koko näitä sopimusehtoja koskevan palvelusopimuksen voimassa olon ajan. Palveluntarjoaja ja Asiakas (yhdessä ”Sopijapuolet”) voivat sopia palvelun laajentamisesta erikseen näiden käyttö- ja sopimusehtojen ulkopuolisella kirjallisella sopimuksella.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Sopijapuolet eivät voi sopia sellaisesta ehdosta joka on kuljetusyhtiön sopimusehtojen tai rajoitteiden vastainen.

3. PALVELUNTARJOAJAN VASTUUNRAJOITUKSET

Palveluntarjoaja on logistiikkapalveluiden välittäjä eikä vastaa kolmannesta osapuolesta (esim. kuljetusyhtiöstä) johtuvista viiveistä, palvelun laadusta, tavaran katoamisesta tai rikkoutumisesta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat Asiakkaan tai verkkokaupan käyttäjän virheestä (esimerkiksi virheellisistä osoitetiedoista, paketoinnista jne.). Asiakkaan ja kuljetusyhtiöiden välisestä vastuusta tavaran lähettämiseen ja toimittamiseen liittyen määritetään Tiekuljetussopimuslaissa (345/1979). Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoaja ei veloita lisämaksua tavaran suuremmasta arvosta eikä muutoinkaan vakuuta Palvelun kautta toimittettuja lähetyksiä. Asiakkaan vaatimukset Palveluntarjoajaa kohtaan eivät voi ylittää rahdinkuljettajan vastuuta (20 euroa tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti).

Asiakas on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun saatavuudesta ja siitä välittömästi tai välillisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa oman käyttöympäristönsä suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne-, ylläpito- ynnä muista kustannuksista.

4. HINNAT JA LASKUTUS

Sopijapuolet sopivat erikseen kirjallisesti palvelun hinnasta, hinnoittelusta, hintojen muutoksista sekä laskutuksesta. Siltä osin kuin Sopijapuolet eivät ole Palvelun hinnasta, hinnoittelusta, hintojen muutoksista tai laskutuksesta sopineet, sovelletaan kohtien 4.1 – 4.6 mukaisia ehtoja.

 • 4.1 Palvelun käytöstä veloitetaan Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukaisesti. Hinnat on esitetty euroissa ja laskutusvaluutta on euro. Palvelun käyttöä ("palvelun käyttö") on kaikki Palveluntarjoajan tuottamien tai tarjoamien palveluiden käyttö tai esimerkiksi kuljetusyhtiöiden palveluiden käyttö hyödyntäen Palveluntarjoajan tuottamaa aineistoa. Palvelun käyttöä on myös palvelun testitunnusten käyttö tuotantokäyttöä vastaavassa tarkoituksessa.

 • 4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Palvelun käytöstä aiheutuvat maksut Palveluntarjoajan harkinnan mukaan etukäteen, tai jälkikäteen mikäli Asiakkaalle on myönnetty maksutavaksi laskutus. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta Palvelun tuotantotilassa tekemät lähetykset ja käyttöön liittyvät veloitukset hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoajalla on myös oikeus tehdä edellä mainitut veloitukset, jos asiakas käyttää Palveluntarjoajan testitilaa tuotantotilaa vastaavassa käytössä. Palvelun käytön veloitusperuste on mainittu kohdassa 4.1.

 • 4.3 Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa tai muulla tavoin veloittaa (esimerkiksi Asiakkaan lataamalta saldolta) arvioitujen toimituskulujen ja toteutuneiden toimituskulujen välinen erotus tai esimerkiksi veloittamatta jääneet maksut . Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta suoraan asiakkaan lataamalta saldolta tai erikseen laskuttamalla kaikki muut virheellisesti arvioidut tai laskutetut kulut.

 • 4.4 Palvelun hinnan tarkistukset tapahtuvat Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hintaportaikon mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoitteluportaikkoaan ilmoittamalla siitä 30 päivää aikaisemmin.

 • 4.5 Asiakashinnat eivät sisällä arvonlisäveroa vaan se lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

 • 4.6 Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa asiakkaalta erikseen vääristä tai puutteellisista tilaustiedoista, lähetyksen säilyttämisestä, palauttamisesta, uudelleen jakelusta tai muusta vastaavasta, Palveluntarjoajasta johtumattomasta syystä aiheutuvat lisäkustannukset sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti.

5. MAKSUEHDOT

Sopijapuolet sopivat kirjallisesti maksueristä ja –ehdoista. Siltä osin kuin Sopijapuolet eivät ole maksueristä ja –ehdoista kirjallisesti toisin sopineet, sovelletaan kohtien 5.1 – 5.2 mukaisia ehtoja.

 • 5.1 Maksuehto on 14 päivää netto laskun lähetyspäivämäärästä lukien.

 • 5.2 Viivästyskorko on korkolain mukainen. Huomautusmaksu 10 euroa per kerta, perintäkulut perintäyhtiön hinnaston mukaisesti.

6. SALASSAPITO

Sopijapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta tai luovuttamatta toisiltaan saamiaan taloudellisia, hinnoitteluun liittyviä, sopimusoikeudellisia tms. tietoja kolmansille osapuolille. Edellä mainittuja tietoja tulee käsitellä luottamuksellisina.

7. TIEDOT PALVELUSSA

“Tiedot palvelussa” tarkoittaa Asiakkaan materiaalia ja tietoa, jota Asiakas tai asiakkaan järjestelmät tuottaa Palveluun.

 • 7.1 Oikeudet tietoon
  Immateriaalioikeudet Asiakkaan tietoihin Palvelussa kuuluvat Asiakkaalle. Palveluntarjoaja voi käsitellä Palvelun kautta saamiaan tietoa Palveluntarjoajan liiketoiminnan kehittämiseen, tilastoimiseen ja analysointiin. Näihin tarkoituksiin käsiteltävät tiedot ovat anonyymissä muodossa siten, ettei niitä voi yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Kaikki oikeudet tällaiseen anonymisoituun tietoon kuuluvat Palveluntarjoajalle.

 • 7.2 Vastuut tiedosta
  Asiakas on vastuussa tiedoistaan Palvelussa. Asiakas on vastuussa tiedon laillisuudesta ja siitä, että tiedot eivät loukkaa kolmansien oikeuksia. Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaalla on tarvittavat oikeudet lisätä tietoja Palveluun ja tarvittavat oikeudet tiedon tämän Sopimuksen mukaiseen käyttöön.

8. TIETOTURVA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Asiakkaan tulee estää kolmansienosapuolien Palvelun luvaton käyttö.

Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli kirjautumistietoja on käytetty luvattomasti tai mikäli salasanoja on päässyt kolmansien tietoon.

 • 8.1 Palveluntarjoaja käsittelee sopimuksen teon yhteydessä tai muun Asiakkaan yhteydenpidon kautta saamiaan Asiakkaan yhteyshenkilöiden henkilötietoja rekisterinpitäjänä Palveluntarjoajan tietosuojakäytännön mukaisesti, joka on luettavissa täällä.

 • 8.2 Asiakas on rekisterinpitäjä Palveluun tallentamiensa tai muuten Palvelun avulla käsiteltävien omien asiakkaidensa henkilötietojen osalta. Tällaisten henkilötietojen osalta Palveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänä, ja käsittelee näitä henkilötietoja Asiakkaan lukuun.
Henkilötietoja käytetään Palveluntarjoajan ja tietyissä tilanteissa sen konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 • - Palvelun tuottamiseen sopimuksen mukaisesti sekä Palvelun ylläpitoon ja kehitykseen
Mikäli Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun:
 • - Henkilötietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mikäli se on Palvelun tekniseksi toteuttamiseksi tarpeellista. Siirto voidaan toteuttaa myös Palvelun tekniseen tuottamiseen osallistuvan alikäsittelijän toimesta. Siirto voidaan toteuttaa soveltuvin osin joko EU- komission tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen nojalla (ml. Privacy Shield USA:n siirtojen osalta) tai EU-komission mallilausekkeiden nojalla;
 • - Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja ainoastaan tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja Asiakkaan mahdollisesti toimittaman kirjallisen ja lainmukaisen ohjeistuksen mukaisesti;
 • - Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötiedot Palveluntarjoajalle siten, että Palveluntarjoaja voi laillisesti käsitellä henkilötietoja tämän Sopimuksen mukaisesti Asiakkaan lukuun;
 • - Ellei toisin sovita, Asiakas valtuuttaa Palveluntarjoajan käyttämään alihankkijoita tietojenkäsittelytoimenpiteisiin tämän Sopimuksen mukaisiin käsittelytarkoituksiin;
 • - Asiakas vastaa siitä, että tämä on voimassa olevan lain mukaisesti informoinut kolmansia tämän sopimuksen mukaisesta Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelystä ja tarvittaessa saanut suostumuksen henkilötietojen tämän Sopimuksen mukaiseen käsittelyyn, mikäli tämä on voimassa olevan lainsäädännön mukaan tarpeen;
 • - Palveluntarjoaja varmistaa, että sen työntekijät ja muut henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta henkilötietoja käsiteltäessä;
 • - Palveluntarjoaja avustaa Asiakasta tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein mahdollisuuksiensa rajoissa vastaamaan rekisteröityjen tietopyyntöihin ja huolehtimaan muista rekisteröityjen lain mukaisista oikeuksista;
 • - Sopijaosapuolet huolehtivat teknisin ja hallinnollisin toimenpitein siitä, että henkilötietoja ei käsitellä lainvastaisesti ja huolehtivat siitä, että henkilötietojen lainmukainen tietoturva ei vaarannu ja henkilötietoja käsitellään salaisina;
 • - Palveluntarjoaja avustaa Asiakasta lainmukaisten tietoturvallisuusvelvollisuuksiensa noudattamisessa ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Palveluntarjoajan saatavilla olevat tiedot;
 • - Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle tarvittavat tiedot, jotta Asiakas kykenee näyttämään, että tämä on huolehtinut lainmukaisista henkilötietojen käsittelyä koskevista velvoitteistaan;
 • - Kaikki Palveluntarjoajan hallussa olevat henkilötiedot on anonymisoitava tai tuhottava tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen, kohtuullisen palautusjakson kuluttua tai välittömästi, mikäli Asiakas sitä Palveluntarjoajalta kirjallisesti pyytää tai mikäli voimassaoleva lainsäädäntö sitä edellyttää;

9. YLIVOIMAINEN ESTE

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat a) Palveluntarjoajan, b) Asiakkaan tai c) kolmansien osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (force majeure) ja jota ei kohtuudella voida edellyttää otetun huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Palveluntarjoja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. Edellämainittuihin ennalta arvaamattomiin esteisiin luetaan mm. lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide.

10. IMMATERIAALIOIKEUDET

Asiakas ei missään palvelusopimuksen elinkaaren vaiheessa omista Palveluun ja sen teknisiin ratkaisuihin liittyviä immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeudet omistaa kaikissa tilanteissa Shipfunk Oy.

11. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopijapuolten välistä sopimusta ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää Sopijapuolien väliset sopimukset ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kirjallisesti.

12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen sopimus Palvelujen toimittamisesta tulee Asiakasta sitovasti voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt sopimuksen ehdot merkitsemällä käyttöehdot hyväksytyiksi, antanut Palveluntarjoajalle Palvelun avauksessa tarvittavat rekisteröintitiedot sekä rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi tai kun Asiakas on hyväksynyt sopimuksen ehdot muulla Palveluntarjoajan erikseen hyväksymällä tavalla. Asiakas on rekisteröitynyt palvelunkäyttäjäksi, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt rekisteröitymisen ja myöntänyt Asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palveluntarjoajaa sitovaksi sopimus tulee, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Asiakkaan rekisteröitymisen ja on toimittanut Asiakkaalle palvelun käyttämiseen tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoajalla on seuraavissa tapauksissa oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi:
a) jos Asiakas on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti tai jos Asiakas on toiminut muuten Käyttöehtojen vastaisesti eikä ole välittömästi asiasta tiedon saatuaan korjannut toimintaansa
b) jos Asiakas on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja.
c) jos Asiakas laiminlyö maksuvelvoitteensa on Palveluntarjoajalla oikeus keskeyttää tai lopettaa Palvelu kunnes erääntynyt maksu on suoritettu tai sen suorittamisesta on sovittu
d) jos Asiakas käyttää Palvelua sopimuksen, dokumentaation tai Palvelutarjoajan antamien ohjeiden vastaisesti

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus Palvelun käytöstä milloin tahansa Palvelussa. Asiakkaan päättäessä sopimuksen päättyy palvelun käyttöoikeus välittömästi. Palveluntarjoaja voi päättää sopimuksen tai lopettaa Palvelun ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle kirjallisesti kuukautta (1) aiemmin, jonka ajan Palveluntarjoaja sitoutuu palvelun ylläpitoon.

Sopimuksen päättyessä Asiakas on velvollinen suorittamaan avoimet saatavat Palveluntarjoajalle. Mikäli Asiakas on tallettanut Palveluun varoja Palvelun käyttämistä varten, Palveluntarjoaja palauttaa varat sulkuajan (30 päivää) jälkeen Asiakkaan ilmoittamalle tilille tai kortille. Palautuksesta veloitetaan 10 euron käsittelymaksu. Mikäli palautettavat varat alittavat 10 euroa, varojen palautusta ei suoriteta.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki yleisiä sopimusehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.